ПОКАНА ЗА УЧАСТВАНЕ НА ТЪРГ > Изграждане на синдикален капацитет в хотелиерството и туризма, за да се даде възможност за по-силен секторен социален диалог „По-силно гостоприемство“

Юли 17, 2023 | Покана за търг

Имаме удоволствието да ви информираме, че проектът, озаглавен „Изграждане на синдикален капацитет в хотелиерството и туризма, за да се даде възможност за по-силен секторен социален диалог“ („Stronger Hospitality“) е приет от Европейската комисия.

Целта на проекта е да се разработи визия и стратегия, които ще гарантират и насърчават устойчив и социално отговорен сектор на хотелиерството/туризма в Европа чрез по-силен секторен социален диалог и повече колективни споразумения.

Проектът ще разгледа как да:

  • Обърнете внимание на ниската гъстота на профсъюзите и за укрепване на профсъюзите в сектора на хотелиерството и туризма
  • Мобилизиране на младите работници в сектора да се присъединят към профсъюзи и да участват в секторния социален диалог на европейско и национално ниво
  • Увеличаване на представителността на EFFAT в сектора на хотелиерството/туризма

EFFAT търси външен експерт, който да подпомогне секретариата на EFFAT при извършване на документно проучване в сектора на хотелиерството/туризма в Европа, за да картографира следното:

  • Плътност и членство в синдикатите
  • Членство на младите работници
  • Състояние на секторния социален диалог в сектора на хотелиерството/туризма
  • Наличие на колективни договори на отраслово и фирмено ниво

Изследването ще идентифицира предизвикателствата, пред които са изправени членовете на EFFAT по отношение на организирането и набирането на членове в сектора за стимулиране на растежа и изграждане на профсъюзна сила, организиране на млади работници, ангажиране в социален диалог и сключване на колективни договори.
Заедно със секретариата на EFFAT, експертът ще проведе интервюта, проучване и документно проучване, за да събере факти и информация от нашите организации-членки, но също и от нечленуващи.

Освен това експертът ще изготви материали за разпространение като:

  • Брошура относно секторния социален диалог за повишаване на знанията за EFFAT и извършената работа в европейския секторен социален диалог
  • Наръчник за ефективен социален диалог в сектора на хотелиерството/туризма
  • Окончателен доклад с препоръки за това как синдикатите в сектора на хотелиерството/туризма в цяла Европа могат да увеличат членството си и да укрепят колективното договаряне и социалния диалог на национално ниво.

Можете да намерите пълно описание на целите, условията, необходимите експертни познания и умения, както и времевия график тук.

Офертите трябва да се изпращат по имейл до Kristjan Bragason (k.bragason@effat.org) с Виржини Демукрон (v.demoucron@effat.org) и Прия Клинкенберг (p.klinkenberg@effat.org) в копие от 1 октомври 2023 най-късно.

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019