Детайли
Дата:

декември 2

Time:

02:00 часа - 05:00 часа

Категория събитие:

Домашни работници

Етикети на събитието:

Общо събрание

ВРЪЗКА СРЕЩА

Срещата ще се проведе чрез ZOOM. Моля, уверете се, че сте изтеглили последна версия на ZOOM (5.4.2). Срещата ще бъде отворена от 1.45 ч. Нататък, за да се тества вашата връзка и тълкуване, ако е необходимо.


РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ


ПОКАНА

Скъпи колеги,

В съответствие с решенията, взети на последния конгрес на EFFAT през ноември 2019 г. и прилагането на разпоредбите на новата конституция на EFFAT (чл. 21) относно домашния сектор на труда, имаме удоволствието да ви поканим първо Общо събрание на домашния работен сектор на EFFAT!

Елементи на дневния ред:

 • Ситуация в домашния сектор на труда в Европа, по време на COVID-19
 • Дейности на EFFAT в домашния сектор от конгреса през 11/2019 г. и планиране за бъдещето
 • Проекти:
  - Развитие на лични и домакински услуги (Ad-PHS)
  - Проект на фондация „Отворено общество“ за домашни работници в Европа
 • Доклад от уеб семинара за сексуален тормоз и насилие в домашния сектор

Срещата е насрочена следобед на Сряда, 2 декември 2020 г., от 2 до 5 часа.

Едновременно тълкуване: activ EN, FR, IT DE - passiv ESP

Видеоконференцията ще бъде организирана чрез ZOOM. Връзката към срещата, както и допълнителни инструкции ще бъдат изпратени на участниците в подготовката за срещата.

Ако имате някакви конкретни въпроси, моля не се колебайте да се свържете със секретариата на EFFAT. e.libbrecht@effat.org

Ще се радваме да ви видим всички виртуално!


Chères et chers collères,

Conformément aux décisions prises lors du dernier Congrès de l'EFFAT en novembre 2019 et à la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Конституция на l'EFFAT (член 21) съгласуван le secteur du travail domestique, nous avons le plaisir de vous поканител la première Assemblée générale du Secteur du travail domestique de l'EFFAT!

Точки за управление:

 • Ситуация в Le Sector Du Travail Domestique в Европа, à L'Epoque de COVID-19
 • Activités de l'EFFAT от le secteur du travail domestique depuis le Congrès du 11/2019 и планиране за l'avenir
 • Проекти:
  - Промоция на служители и мениджъри на услуги (Ad-PHS)
  - Projet de l'Open Society Foundation sur les travailleuses domestiques en Europe
 • Rapport du webinaire sur le harcèlement sexuel et la насилие dans le secteur du travail domestique

La réunion est prévue l'après-midi du mercredi, 2 декември 2020 г. от 14h до 17h.

Simultanée на интерпретация: активен EN, FR, IT, DE- пасивен ESP

La vidéoconférence sera organisée чрез ZOOM. Le lien vers la reunion ainsi que d'autres инструкции пред серонтите пратеници на допълнителни участници dans la période précédant la reunion.

Si vous avez des въпроси спецификации, n'hésitez pas à contactar le secrétariat de l'EFFAT.

Au plaisir de vous revoir tous virtuellement!


Уважаеми колеги,

В Übereinstimmung mit den auf dem letzten EFFAT-Kongress през ноември 2019 г. gefassten Beschlüssen und zur Umsetzung der Vorgaben in der neuen EFFAT-Satzung (чл. 21) bezüglich des Hausangestelltensektors w frens ersten Generalversammlung des EFFAT Hausangestelltensektors einzuladen!

Най-важните Tagesordnungspunkte са:

 • Lage im Hausangestelltensektor в Европа, в Zeiten von COVID-19
 • EFFAT-Aktivitäten im Hausangestelltensektor seit dem Kongress 11/2019 & Zukunftsplanung
 • Проекти:
  - Förderung von persönlichen und haushaltsnahen Dienstleistungen (Ad-PHS)
  - Проект на фондация „Отворено общество“ в Hausangestellten в Европа
 • Bericht vom Webinar über sexuelle Belästigung & Gewalt im Hausangestelltensektor

Die Tagung ist am Nachmittag des Mittwoch, ден 2. декември 2020 г., от 14 до 17 часа гелант.

Симултанвердолмецчунг: актив EN, FR, IT, DE - passiv ESP

Организирайте видеоконференция в ZOOM. Der Link zum Treffen sowie weitere Anweisungen werden Euch в Kürze zugesandt.

Bitte zögert nicht, das EFFAT Sekretariat zu kontaktieren, пада Ihr weitere Fragen habt.

Wir freuen uns darauf, Euch alle virtuell wiederzusehen!

Керстин Howald
Sektorsekretärin Tourismus