EFFAT - EFFE - EFSI - Společné prohlášení UNI-Europa o pandemii COVID-19 v osobních a domácích službách (PHS)

Prohlášení je podporováno IDWF (Mezinárodní federace domácích pracovníků)

V celé Evropě se organizace poskytovatelů osobních a domácích služeb (PHS), soukromí zaměstnavatelé a pracovníci mobilizují, aby vyřešili problémy pandemie COVID-19. Konečným cílem je pokračovat v poskytování podpory rodinám a komunitám při současném zajištění práv a ochrany pracovníků PHS (domácích a domácích pracovníků).

Existuje 8 milionů formálních pracovníků PHS[1] v EU a alespoň tolik pracujících nehlášených. Poskytují služby související s péčí v domovech lidí, jako je péče o děti, péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením (přibližně 60% činností PHS), jakož i podpůrné služby pro domácnost, jako je úklid, žehlení, opravy domů, zahradnictví atd. (Přibližně 40% aktivit PHS). Spíše než v současné době jako jediný profesní sektor je hlavním rysem PHS místo, kde se vykonávají pracovní činnosti, konkrétně soukromá domácnost.

EFFAT, EFFE, EFSI a UNI-Europa zdůraznit odhodlání pracovníků PHS k jejich práci během pandemie COVID-19. Sdílíme však dva hlavní obavy týkající se odvětví PHS a vyzýváme orgány, aby neprodleně přijaly vhodná opatření vůči těmto sektorům. Dále vyjadřujeme náš vzájemný závazek při zavádění a sdílení osvědčených postupů zaměřených na ochranu pracovníků PHS v této době krize.

Zaprvé, vzhledem k povaze PHS, která má poskytovat péči a podporu lidem, včetně lidí, kteří mohou být mnohem více ohroženi COVID-19 než běžná populace, musí být zajištěna kontinuita služeb a zároveň zaručena bezpečnost pracovníků PHS a uživatelé.

Pracovníci PHS již zažívají podstatný nárůst pracovní zátěže, aby byla zajištěna čistota a hygiena. Když překonají úzkost, nadále poskytují péči mnoha starým lidem nebo osobám se zdravotním postižením a starají se o děti, což umožňuje práci zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v jiných klíčových profesích. Nesmíme však opomíjet ani zdraví a bezpečnost pracovníků PHS. Musí být náležitě chráněny, aby se mohly účinně účastnit bojů proti viru.

Proto, EFFAT, EFFE, EFSI a UNI-Europa vyzvat úřady, aby:

  • vydávat podrobné zdravotní a bezpečnostní pokyny vůči zaměstnancům PHS, včetně pokynů, jak se chovat s klienty podezřelými z COVID-19 a jak omezit rizika pro pracovníky PHS v této době, zejména s ohledem na to, že někteří lidé infikovaní COVID-19 jsou asymptomatičtí . Stejně tak by měly být domácnostem poskytovány přesné informace o preventivních opatřeních, která musí učinit ve svém domě, aby chránily zdraví pracovníků PHS stejně jako své vlastní. Pro bezpečnost pracovníků PHS a domácností, ať už jsou zaměstnavateli nebo uživateli pracovníků PHS, by měly být zavedeny důstojné protokoly a pokyny pro návštěvníky, jakož i protokoly pro klienty, aby ohlásili expozici a potenciální expozici před návštěvami. To jsou všechny předpoklady, aby se zabránilo stresujícímu a nebezpečnému prostředí jak pro pracovníky PHS, tak pro lidi, kterým poskytují péči a podporu.
  • zajistit přístup k vhodným osobním ochranným prostředkům (OOP) pro pracovníky PHS, jako jsou masky, rukavice, dezinfekční gel atd., vzhledem k riziku nákazy v péči a podpoře poskytované v soukromých domech a zejména zranitelným osobám. Mělo by být zajištěno odpovídající školení o tom, jak správně používat tyto OOP, a také o prevenci infekčních chorob COVID-19 a infekce. Pracovníci PHS pracující jako domácí pracovníci jsou součástí obecného zdravotnického systému a musí požívat stejných ochranných opatření jako ostatní pracovníci ve zdravotnictví. Měli by mít prioritní přístup k testům COVID-19, protože pracovníci musí vědět, zda jsou nakažliví sami.
  • vyhnout se tomu, že v důsledku nedostatku vybavení, nedostatku personálu nebo finančních omezení se poskytovatelé osobních služeb a služeb pro domácnost ocitnou v situaci, kdy nejsou schopni nadále poskytovat základní pečovatelské služby zranitelným osobám a jsou nuceni zmrazit nebo ukončit své činnosti. Úřady by proto měly zvážit dočasnou flexibilitu, pokud jde o požadavky na služby, a zaručit plnou úhradu služeb domácí péče na úrovni před krizí.
  • zajistit pracovníkům PHS pracovní neschopnost a přístup ke zdravotní péči, aby nebyli nuceni volit mezi placením a možným ohrožením lidí, kterým poskytují podporu. Podobně, když pracovníci PHS onemocní, měli by mít možnost zůstat doma a být jim poskytnuta nemocenská dovolená, včetně těch, kteří jsou v karanténě a infikováni, aniž by se obávali ztráty zaměstnání nebo příjmu.
  • stanovit výjimky pro pracovníky PHS při překračování státních hranic, protože mnoho pracovníků PHS jsou migranti a v současné době nejsou v některých zemích schopni překračovat hranice a poskytovat nezbytnou práci.

Všechna tato opatření jsou nanejvýš důležitá, protože se očekává, že poptávka vzroste v důsledku zvýšeného onemocnění a předčasného propuštění mnoha pacientů ke zmírnění tlaku na nemocniční lůžka.

Na druhé straně se mnoho uživatelů rozhodlo nebo jsou nuceni se sami izolovat, a to i od svých pracovníků PHS. Podobně se mnoho pracovníků PHS samo izoluje na základě doporučení v oblasti veřejného zdraví nebo se řídí omezovacími opatřeními přijatými v mnoha členských státech. Výsledkem je, že mnoho pracovníků PHS nebude placeno a odvětví čelí nebývalému poklesu své činnosti. Tudíž, EFFAT, EFFE, EFSI a UNI-Europa zdůraznit nutnost zaručit ekonomickou ochranu jak domácí, tak domácí péče a jejích pracovníků a vyzvat veřejné orgány, aby:

  • zaručit, že odvětví PHS jsou způsobilá pro opatření zaměřená na zmírnění finančního dopadu krize, jako je dodatečné zpoždění při placení příspěvků na sociální zabezpečení a daní; právo požádat o dočasnou ekonomickou nezaměstnanost nebo krátkodobé pracovní příspěvky pro své pracovníky v případě omezených činností; atd. Tato opatření by měla být přístupná všem zaměstnavatelům PHS, ať už jde o organizace nebo soukromé osoby. Tato opatření umožní zabránit vysokému počtu propouštění a uzavření mnoha organizací PHS.
  • podporovat přijímání dávek substituce příjmů pro pracovníky PHS. Mzdová úroveň v odvětvích je nízká a dočasný příspěvek na ekonomickou nezaměstnanost pokrývající pouze procento počáteční mzdy (procenta se v jednotlivých zemích liší) ohrožuje existenci pracovníků PHS a příbuzných podle nich. Na základě dohod s odborovými organizacemi a v souladu s vnitrostátními právními předpisy by zaměstnavatelé měli přijmout opatření zabraňující upadnutí pracovníků do chudoby, jako je například rozdělování příspěvků na čisté mzdy.
  • zajistit přístup pracovníků PHS k jasným informacím o jejich právech a sociální ochraně, včetně placené pracovní neschopnosti, rizikových platů a zdravotnických služeb. V případě propuštění musí být pracovníkům PHS vyplácena mzda a všechny ostatní nároky podle jejich smluv, kolektivních smluv a zákona. Zvláštní pozornost by měla být věnována situaci migrujících pracovníků PHS a v tomto ohledu by členské státy měly např. Zvážit udělení prodloužení práv na pobyt v případě ztráty zaměstnání, pokud povolení souvisejí se zaměstnáním nebo konkrétními zaměstnavateli. Informace musí být poskytovány v jazycích, kterým pracovníci PHS rozumějí. V případě nezdokumentovaných migrujících pracovníků PHS by členské státy měly zvážit zavedení doplňkového příspěvku na sociální zabezpečení, který je přístupný pro nezdokumentované migrující pracovníky v případě ztráty zaměstnání. Pokud by migrující pracovníci v tomto období požádali o příspěvek na sociální zabezpečení, nemělo by to mít dopad na přistěhovalecký status a neměly by se sdílet žádné údaje s ostatními vládními orgány[2].
  • podporovat a posilovat sociální dialog v odvětvích osobních služeb a služeb pro domácnost a poslouchat rady sociálních partnerů s cílem chránit toto rozhodující odvětví a podporovat jejich pracovníky.

EFFAT, EFFE, EFSI a UNI-Europa vyzvat evropské a vnitrostátní orgány, aby uznaly klíčovou úlohu, kterou pracovníci PHS hrají v prevenci a boji proti pandemii COVID-19. Domníváme se, že si tato odvětví zaslouží zvláštní pozornost, aby zajistily kontinuitu služeb během krize ve prospěch nejzranitelnějších osob a aby se zmírnilo zatížení zdravotnictví.

Je však stejně důležité zajistit, aby pracovníci PHS mohli po skončení krize pokračovat ve své činnosti za odpovídajících podmínek a odvětví se po krizi musí stát prioritní investicí do obnovy. S dostatečnými investicemi by se sektory PHS mohly ve světle krize COVID-19 stát některými z největších oblastí růstu pracovních míst pro miliony pracovníků, kteří budou hledat práci v realitě po COVID-19. Naopak, pokud nebude poskytnuta přiměřená podpora formálnímu poskytování služeb osobních služeb a služeb pro domácnost, existuje vysoké riziko, že velká část pracovní síly bude nucena pracovat nehlášenou, zhorší situaci pro miliony pracovníků v celé Evropě a převáží nad minulými zisky v této oblasti. .

Pro další informace můžete kontaktovat:

EFFAT Kerstin Howald, k.howald@effat.org, + 32 476 71 91 79
EFFE Aude Boisseuil, aboisseuil@fepem.fr, + 33 6 26 08 21 66
EFSI Auréle Decker, Aurelie.Decker@efsi-europe.eu, + 32 473 66 48 69
UNI-Europa Mark Bergfeld, mark.bergfeld@uniglobalunion.org, + 32 473 82 74 22

EFFAT je Evropská federace odborových svazů v oblasti potravin, zemědělství a cestovního ruchu. EFFAT jako Evropská odborová federace zastupující 120 národních odborových organizací z 35 evropských zemí hájí zájmy více než 22 milionů pracovníků zaměstnaných v potravinovém řetězci. EFFAT je členem ETUC a evropské regionální organizace IUF.

EFse Evropská federace pro rodinné zaměstnání a domácí péči, zastupuje zájmy národních zúčastněných stran, včetně organizací sociálních partnerů (pracovníků a zaměstnavatelů) působících v oblasti přímého zaměstnávání. Tento model je charakterizován smluvním pracovním vztahem mezi dvěma soukromými osobami bez jakéhokoli obchodního nebo ziskového cíle.

EFSIse Evropská federace služeb jednotlivcům, je hlasem průmyslu osobních a domácích služeb na evropské úrovni a zastupuje národní sdružení, organizace zaměstnavatelů, poskytovatele osobních služeb a služeb pro domácnost a společnosti zapojené do rozvoje osobních a domácích služeb a v současné době působí ve 21 členských státech EU.

UNI-Evropa je Evropská odborová federace pro 7 milionu servisní pracovníci. Hovoří o odvětvích, která tvoří páteř hospodářského a sociálního života v Evropě. UNI Europa se sídlem v centru Bruselu zastupuje 272 národních odborových svazů v 50 zemích, včetně: obchodu, bankovního pojištění a centrálních bank, her, grafiky a balení, vlasů a krásy, informačních a komunikačních technologických služeb, médií, zábavy a umění, Poštovní služby a logistika, soukromé péče a sociální pojištění, průmyslové čištění a soukromé zabezpečení, profesionální sport a volný čas, profesionálové / vedoucí a dočasní agenturní pracovníci.

[1] Pokud není uvedeno jinak, používáme termín "pracovníci PHS" podle definice práce v domácnosti (ers) v EU Úmluva MOP č. 189„Článek 1:„ a) „prací v domácnosti“ práce vykonávaná v domácnosti nebo domácnostech nebo pro domácnost; b) „tuzemským pracovníkem“ každá osoba vykonávající práce v domácnosti v pracovním poměru; c) osoba, která vykonává domácí práce pouze příležitostně nebo sporadicky a nikoli z povolání, není domácí pracovník. ““

[2] Další informace naleznete na adrese: https://www.mrci.ie/2020/03/26/covid-19-emergency-payment/

Společné prohlášení EFFAT-EFFE-EFSI-UNI Europa COVID-19 Pandemie v PHS 2020 04 01

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


kongres 2019