Odborové svazy a průmysl potravin a nápojů vyžadují podporu pracovníků

Potraviny a nápoje jsou největším výrobním odvětvím v Evropě a naše dvě organizace se sejdou jako sociální partneři EU, aby zastupovali zaměstnance (EFFAT) a zaměstnavatele (FoodDrinkEurope) v tomto odvětví. Viz níže naše společné prohlášení tváří v tvář pandemii Covid-19.

————————————————————————————————————————————————

Jako uznaní sociální partneři EU v potravinářském a nápojovém průmyslu vyjadřujeme své znepokojení nad prohlubující se krizí v oblasti veřejného zdraví v celé Evropě i mimo ni a naše upřímná soucit se týká rodin zasažených koronaviry. Znepokojuje nás také potenciál vážného a trvalého globálního hospodářského poklesu a dopad, který to bude mít na pracovní sílu.

Evropský potravinářský a nápojový průmysl se spoléhá na tvrdou práci a odhodlání více než 4.7 milionu lidí z 294,000 XNUMX podniků všech velikostí, aby zajistil spotřebitelům přístup k široké a pestré stravě.

Těmto dělníkům a jejich neustálé odhodlání plnit své úkoly jsme během pandemie covid-19 zadluženi. Navzdory stavu nouze se potravinářský sektor nezastaví a nezastaví. Z tohoto důvodu musí být pracovní síly podporovány orgány veřejné moci.

Vítáme mnoho iniciativ, které dosud Evropská komise podnikla, včetně návrhu na aktivaci obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu (SGP) a vytvoření investičního plánu z Corony. Je však třeba udělat více pro zajištění lepší ochrany zdraví pracovníků a ekonomické podpory pro podniky, které se potýkají s problémy. Žádáme úřady, aby zvážily následující intervence:

1: Uznání zásadní role pracovníků

Celý potravinářský a nápojový průmysl (včetně hotových výrobků, přísad, obalů a dopravy) musí být všemi členskými státy EU považován za „zásadní“, a my si toho vážíme podpory Komise. Rozšířením, Komise musí rovněž povzbudit členské státy, aby uznaly potřeby 4.7 milionu zaměstnanců v tomto odvětví, kteří nemohou zůstat doma, pokud máme udržovat fungování potravinového řetězce. S ohledem na strategický význam těchto pracovníků požadujeme účinná podpůrná opatření, jako je péče o děti, a je-li to nutné, zvážení kompenzace státní mzdy, pokud jsou pracovníci dočasně pozastaveni z práce.

2: Spravedlivý přístup k bezpečnostnímu vybavení

Protože zásobování potravinami je základním hodnotovým řetězcem, měly by vlády členských států a orgány EU pomoci společnostem působícím v potravinářském a nápojovém odvětví při hledání osobních ochranných prostředků pro pracovníky. V tomto ohledu, zřízení centralizovaných nákupních systémů by mělo být urychleno, aby se zabránilo nekalé soutěži.

3: Harmonizované protokoly pro pracovníky

Vzhledem k jejich zásadní úloze při zajišťování potravin v Evropě naléhavě žádáme Komisi, aby členským státům poskytla pokyny EU k zavedení harmonizovaných protokolů pro pracovníky v potravinářském odvětví, aby mohli bezpečně pokračovat ve své práci. Ochrana zdraví pracovníků potravin by měla být prioritou.

4: Podpora pracovníků a podniků

Devadesát devět procent potravinářských a nápojových podniků EU jsou malé a střední podniky (MSP). Ukončení provozu Horeca (odvětví služeb) v mnoha členských státech EU má významný dopad na podniky, které mohou mít negativní dopad na zaměstnanost. Vítáme flexibilitu při provádění pravidel státní podpory a vyzýváme Komisi, aby se vypracovala společně s členskými státy komplexní nouzová opatření pro potravinářský sektor s cílem zachovat pracovní místa a dlouhodobě přispět k obnovení hospodářské udržitelnosti tohoto odvětví. Nevyužité strukturální fondy a další fondy EU by navíc měly být použity na podporu členských států při zajišťování finanční podpory a podpory příjmů pracovníků postižených nezaměstnaností nebo pozastavením práce, včetně nestandardních pracovníků a pracovníků zaměstnaných v subdodavatelských řetězcích.

Vyzýváme národní vlády, aby zapojily sociální partnery do navrhování a provádění vnitrostátních opatření. Je třeba posílit a podporovat sociální dialog na každé úrovni, aby bylo možné řešit důsledky této mimořádné situace.

Evropa čelí bezprecedentnímu boji proti koronavírusu, který změnil způsob, jakým žijeme v naší společnosti, způsob interakce s našimi blízkými a způsob, jakým spolupracujeme. Jediným způsobem, jak se nám podaří tuto krizi překonat, je větší podpora a solidarita mezi členskými státy.

--KONEC--

Pro více informací kontaktujte Will Surman, ředitele pro komunikaci a veřejné záležitosti:  w.surman@fooddrinkeurope.eu  a Enrico Somaglia, náměstek generálního tajemníka EFFAT e.somaglia@effat.org

EFFAT je evropskou federací odborových organizací pro potraviny, zemědělství a cestovní ruch. Jako evropská odborová federace s 2.6 miliony členů zastupující 120 národních odborových svazů z 35 evropských zemí hájí EFFAT zájmy více než 22 milionů pracovníků zaměstnaných v potravinovém řetězci. EFFAT je členem ETUC a evropské regionální organizace IUF.

 FoodDrinkEurope představuje potravinářský průmysl. Potravinářský a nápojový průmysl, který tvoří 294,000 4.7 podniků a 70 milionu pracovníků, nakupuje XNUMX% veškeré zemědělské produkce EU a je největším evropským zpracovatelským průmyslem.

 EFFAT a FoodDrinkEurope jsou sociální partneři v rámci Evropské komise „Sociální dialog„což zahrnuje diskuse, konzultace, jednání a společné akce prováděné našimi organizacemi zastupujícími zaměstnavatele a zaměstnance.

Společné prohlášení EFFAT a FoodDrinkEurope o koronaviru (EN)

 

 

 

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


kongres 2019