Balíček sociálního dialogu: čas jednat

 Brusel 26. ledna 2023

Evropská komise včera zveřejnila svůj dlouho očekávaný balíček o sociálním dialogu, který obsahuje sdělení o posílení sociálního dialogu EU a návrh doporučení Rady o posílení sociálního dialogu na vnitrostátní úrovni, včetně kolektivního vyjednávání.

Evropské odborové federace[1] (ETUF) již dlouho vyzývají k posílení sociálního dialogu na národní, evropské a sektorové úrovni. Posílený sociální dialog EU jde skutečně ruku v ruce se silným národním sociálním dialogem. Pro změnu praxe na místě je však třeba udělat hodně.

Analýza Evropské komise uznává pozitivní přínos sociálního dialogu při zajišťování sociální spravedlnosti, krizového řízení – zejména COVID-19 – a spravedlivého řízení změn, ale uznává, že sociální dialog zdaleka není realitou všude v Evropě.

Má-li se sociální dialog stát normálním způsobem, kterým EU a členské státy vyvíjejí politiky ovlivňující svět práce, musí tvůrci národní politiky podporovat prostředí umožňující bipartitní i tripartitní sociální dialog na meziodvětvové a odvětvové úrovni. To by mělo zahrnovat kolektivní vyjednávání, podporu budování kapacit, podmínky pro vyšší pokrytí kolektivním vyjednáváním a aktivní prosazování přidané hodnoty sociálního dialogu. V tomto smyslu se ETUF domnívají, že návrh doporučení Rady je krokem správným směrem a poskytuje návod, jak nejlépe posílit sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Přijetí nyní vyžaduje jednomyslnou podporu v Radě.

Pokud jde o sociální dialog EU, navzdory své výzvě adresované sociálním partnerům, aby vyjednali více dohod, neposkytuje Komise EU tolik potřebnou jasnou představu o tom, jak bude nakládat s dohodami vyjednanými s cílem stát se právně závaznými v dotčených odvětvích napříč všechny členské státy EU.

ETUF očekávají, že Komise EU – v úzké spolupráci s odvětvovými sociálními partnery EU – určí kritéria pro legislativní provádění dohod a také to, kdo se může účastnit výborů pro odvětvový sociální dialog EU.

Vyzývají Evropskou komisi, aby zachovala svou logistickou a finanční podporu výborům pro odvětvový sociální dialog a posílila svou politickou podporu. Peníze a politické akce by se měly vkládat tam, kde jsou!

Bez správné úrovně politického a finančního závazku ze strany Komise EU a bez právní jistoty ohledně toho, jak budou dohody sociálních partnerů prováděny účinným a soudržným způsobem v celé EU, nebude žádný smysluplný sociální dialog EU.

A konečně, ETUF vítají zřízení koordinátora sociálního dialogu v každém útvaru Komise jako klíčový prvek pro posílení zapojení sociálních partnerů do tvorby politiky EU. Bude-li to správně řízeno, podnítí to kulturu sociálního dialogu v rámci Evropské komise a zajistí, že bude sociální dialog respektován.

Po opakovaném úsilí o obnovení sociálního dialogu v Evropě je nyní čas jednat. ETUF jsou odhodlány sehrát svou roli, aby zajistily, že iniciativa sociálního dialogu zahájená včera splní své sliby.

 

Kontakt pro tisk a komunikaci:
IndustriAll Europe Andrea Husen-Bradleyová  Andrea.Husen-bradley@industriall-europe.eu
ETF Begüm Boynukalin b.boynukalin@etf-europe.org
EFFAT Maddalena Colombiová m.colombi@effat.org
EPSU Pablo Sanchez Centellas psanchez@epsu.org
EFBWW Paula Cravina de Sousa pcravina@efbww.eu
Uni Europe Theo Morrisey theo.morrissey@uniglobalunion.org
EuroCop Nigel Dennis dennisnc@icloud.com
ETUCE Leonardo Ebner leonardo.ebner@csee-etuce.org

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události