EFBWW, EFFAT a ETF spojují své síly v boji proti vykořisťování práce v subdodavatelských řetězcích a zprostředkování práce

9 2024 dubna: EFBWW, EFFAT a ETF spojily své síly, aby čelily společným výzvám zneužívání subdodavatelů, neregulovaných zprostředkovatelů práce a nedostatečného vymáhání práv stávajících pracovníků ve svých sektorech. Tyto problémy podporují vysokou míru sociálního dumpingu a pracovní kriminality, nerovné zacházení na pracovišti, nízké mzdy, neevidovanou pracovní dobu, nerespektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovní vykořisťování, zejména vůči migrujícím a mobilním pracovníkům.

Evropské odborové federace (ETUF) se společným závazkem vyřešit každodenní těžkosti svých pracovníků vypracovaly společný dokument [Odkaz] nastiňuje drsnou realitu, které čelí pracovníci v zemědělství, zpracování potravin, pohostinství, dopravě a stavebnictví.

Před volbami do EU společný dokument obsahuje jasný požadavek a hmatatelné řešení, jak ukončit zneužívání práce: Nová směrnice, která omezuje subdodávky, reguluje zprostředkování práce, zajišťuje rovné zacházení napříč subdodavatelskými řetězci a posiluje efektivitu a frekvenci inspekce práce. Kromě toho musí být agentury v souvislosti s vysíláním zakázány.

Jako demonstraci svého odhodlání přinést změnu plánují EFBWW, EFFAT a ETF řadu koordinovaných akcí na úrovni EU před nadcházejícími volbami do EU a po nich. Vrcholem tohoto úsilí bude setkání před Evropským parlamentem ve Štrasburku dne 17. září 2024. Cílem této akce je zvýšit povědomí a mobilizovat nově zvolené poslance EP na podporu této důležité výzvy.

Tom Deleu, generální tajemník EFBWW: Ve stavebnictví jsme svědky vysoké úrovně vykořisťování, podvodů a jiného zneužívání práce, zejména v přeshraničním kontextu. Subdodávky jsou vždy hlavním rizikovým faktorem. Tohle je potřeba zastavit. Musíme přerušit řetězec vykořisťování. Nová Evropská komise a nový Evropský parlament musí urychleně jednat.

Kristjan Bragason, generální tajemník EFFAT: Endemická přítomnost neregulovaných zprostředkovatelů práce a zneužívání subdodavatelů v zemědělství, potravinářském průmyslu a pohostinství normalizuje vykořisťování. Tyto praktiky jsou skvrnou na našem sociálním modelu a evropském trhu práce. Jako odbory vyzýváme EU, aby je vymýtila.

Livia Spera, generální sekretářka ETF: V dopravě má ​​subdodávky několik podob a základním problémem je nedostatek vhodných pravidel a kontrol. Příliš často subdodavatelské řetězce těží z pochybných obchodních modelů a vedou k vykořisťování pracovníků, zejména státních příslušníků třetích zemí. Subdodávky jsou dalším trikem, který činí schémata zaměstnávání složitějšími a porušování zákonů je méně vysledovatelné.

Federace zdůrazňují, že je důležité dostat tyto naléhavé problémy do popředí politické agendy, zejména v období před volbami do EU. Sjednocením hlasů a prosazováním změn chceme zajistit, aby byly požadavky pracujících lidí v našich sektorech vyslyšeny a jednaly podle nich instituce EU a národní vlády.

-Ends-

 

O evropských odborových federacích:
EFBWW | Evropská federace stavebních a dřevařských dělníků (EFBWW) je evropská federace dělnického průmyslu pro stavebnictví, dřevozpracující průmysl, lesnictví a související průmyslová odvětví a řemesla. EFBWW má 77 přidružených odborů ve 36 zemích a zastupuje celkem 1.5 milionu členů. EFBWW je členskou organizací Evropské odborové konfederace (ETUC).

EFFAT | EFFAT je Evropská federace odborů potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu, která rovněž zastupuje pracovníky v domácnosti. Jako Evropská odborová federace zastupující 116 národních odborových svazů z 37 evropských zemí hájí EFFAT zájmy více než 25 milionů pracovníků vůči evropským institucím, evropským sdružením zaměstnavatelů a nadnárodním společnostem. EFFAT je členem EOK a evropské regionální organizace IUF.

ETF | Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) je celoevropská odborová organizace, která zahrnuje odbory v dopravě z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a zemí střední a východní Evropy. ETF byla vytvořena v roce 1999, ale naše kořeny máme v celoevropských odborových organizacích v dopravě, které sahají více než 60 let do minulosti. Dnes ETF zastupuje více než 5 milionů pracovníků v dopravě z více než 200 dopravních odborů a 38 evropských zemí. Tito pracovníci se nacházejí ve všech částech dopravního průmyslu, na zemi, na moři i ve vzduchu. ETF je uznávaným sociálním partnerem na úrovni EU v 7 odvětvových výborech pro sociální dialog, včetně vnitrozemských vodních cest. Jsme také hrdým členem EOK a rodiny ITF.

Kontakty pro média:
EFBWW: Paula Cravina de Sousa | +32 473 13 43 49 | pcravina@efbww.eu
EFFAT: Maddalena Colombi | +32 488 33 74 09 | m.colombi@effat.org
ETF Rodrigo Rivera | +32 491 37 26 41 | r.rivera@etf-europe.org