Sociální partneři PHS zahajují projekt na posílení kolektivního vyjednávání.

V Bruselu dne 07. července 2023 – Dne 4. července zahájili sociální partneři EU v oblasti osobních a domácích služeb (PHS) – EFFAT, EFFE, EFSI a UNI Europa – svůj dvouletý projekt „PHSDialogue“ spolufinancovaný EU.

Cílem projektu je vybudovat sociální dialog EU a posílit kapacitu sociálních partnerů a kolektivní vyjednávání v oblasti osobních a domácích služeb.

Pandemie COVID-19 podtrhla strukturální slabost systémů péče v členských státech EU a také zásadní roli pečovatelů. Navzdory snahám politiků řešit tyto slabé stránky a rozpoznat pečovatelskou práci přetrvává mnoho problémů, mezi které patří především nízké pokrytí kolektivním vyjednáváním, nedostatek odborů a zastoupení zaměstnavatelů.

To je zásadní, protože zpráva Eurofoundu o průmyslových vztazích uznala, že osobní a domácí činnosti (PHS) tvoří stále důležitější součást lidských zdravotních a sociálních služeb. Strategie péče EU mezitím zdůraznila posun k poskytování služeb domácí péče a různým modelům poskytování služeb, což musí jít ruku v ruce s vytvořením rovných podmínek a spravedlivé hospodářské soutěže pro všechny.

„Sociální dialog je základem pokroku a posílení postavení pracovníků v domácnosti. Podporou konstruktivních rozhovorů mezi zaměstnavateli a odbory prostřednictvím projektu PHS Social Dialogue můžeme řešit problémy, kterým čelí pracovníci v domácnosti v Evropské unii, zajistit jejich práva, spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky. Společně jsme odhodláni transformovat toto odvětví a zlepšit životy milionů pracovníků a rodin v Evropě,“ řekl Kristjan Bragason generální tajemník EFFAT.

"Spuštění projektu PHSDialogue je pokračováním dlouhodobého závazku EFSI usilovat o strukturovaný a silnější sociální dialog s cílem poskytnout pracovníkům a zaměstnavatelům osobních služeb a služeb pro domácnost podporu, kterou si zaslouží, a vyvést je ze stínu. Projekt bude nápomocný obchodním sdružením osobních služeb a služeb pro domácnost a organizacím zaměstnavatelů při řešení aktuálních problémů v tomto odvětví a při posilování jejich vlastních kapacit díky vzájemnému učení a budování znalostí. Tento projekt je klíčovým prvkem ve strukturování a uznání tohoto sektoru jak na národní, tak na evropské úrovni,“ řekl Herwig Muyldermans, prezident EFSI.

„Zaměstnanci domácí péče jsou nezbytní. Během příštích dvou let posílíme spolupráci mezi zaměstnavateli a odbory, abychom vybudovali inkluzivní struktury sociálního dialogu, které odrážejí povahu odvětví. Pro nás je nejdůležitější, že pomůže pracovníkům a jejich odborům posílit kolektivní vyjednávání v roztříštěném prostředí průmyslových vztahů,“ řekl Oliver Roethig, regionální tajemník UNI Europa.

„Spuštěním projektu PHSDialogue dosáhla naše spolupráce nového kroku. Jsem přesvědčen, že to pomůže nejen zlepšit sociální práva a pracovní podmínky pro pracovníky osobních služeb a služeb pro domácnost, kteří jsou příliš často neviditelní, ale také poskytnout domácnostem širší přístup ke službám domácí péče. Pro EFFE je posílení reprezentativních organizací rodin a lidí zaměstnávajících domácí a pečovatelské pracovníky klíčem k vybudování ctnostného sociálního dialogu,“řekla Marie Béatrice Levaux, prezidentka EFFE.

Projekt bude zahrnovat řadu aktivit, včetně:

  • Zmapujte klíčové hráče v sektorech osobních služeb a služeb pro domácnost
  • Zveřejněte zprávu o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
  • Vytvořte Monitor zaměstnanosti PHS
  • Organizovat setkání v rámci sociálního dialogu (2 schůzky pracovních skupin; 1 plenární zasedání ročně)
  • Zřídit sektorové observatoře na národní úrovni
  • Pořádání workshopů pro odbory
  • Workshopy zaměřené na budování kapacit pro zaměstnavatelské organizace

Projekt je součástí závazku zakotveného v pracovním programu sociálního dialogu osobních služeb a služeb pro domácnost na období 2023/2024 a za 12 měsíců na něj naváže další projekt.

Pro více informací kontaktujte prosím mark.bergfeld@uniglobalunion.org

 

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události