Ένα Σπίτι Αξιοπρέπειας για Οικιακούς Εργαζόμενους

Οι οικιακοί εργαζόμενοι, που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ με τον όρο «εργαζόμενοι στις προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες (PHS)» ανέρχονται σε περίπου 9.5 εκατομμύρια στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ-27. Αποτελούνται κυρίως από γυναίκες, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας της φροντίδας. Εργάζονται καθημερινά για να μας δώσουν την ευκαιρία να απολαύσουμε μια αξιοπρεπή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να επιστρέψουμε σε ένα καθαρό περιβάλλον και να ανταποκριθούμε στη φροντίδα των αγαπημένων μας, ωστόσο, συχνά δεν αναγνωρίζονται στα περισσότερα κράτη μέλη, στερούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υγείας και ασφάλειας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και δεν επωφελούνται από την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.

Με την εκστρατεία «Ένα σπίτι αξιοπρέπειας για τους οικιακούς εργάτες» EFFAT, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, εντόπισε τι μπορεί να κάνει η ΕΕ σε πραγματικούς όρους για να αλλάξει την τρομερή τους πραγματικότητα. Γιατί η οικιακή εργασία είναι δουλειά και πρέπει να εκτιμηθεί.

Βίντεο

Σύνδεσμος

Σχήματα

 

 

 

 

 

Προτεραιότητες

Εικόνες και μαρτυρίες

Ένα σπίτι αξιοπρέπειας για τους οικιακούς εργαζόμενους στην Ευρώπη | Flickr

Φτιάξτε το Σπίτι της Αξιοπρέπειάς σας

House Of Dignity Α3
House of Dignity A4

Χαρτί θέσης
Απαιτήσεις EFFAT: Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να βελτιώσει τις συνθήκες των οικιακών εργαζομένων  
Θέση της EFFAT σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα

Ακολουθήστε και συμμετάσχετε στη συζήτηση:
#HouseOfDignity