Σχετικά με την πρωτοβουλία και την έκθεση

Ο γεωργικός τομέας και η βιομηχανία τροφίμων αλλάζουν, καθώς πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την παγκόσμια αειφορία.

Αυτή η σημαντική αλλαγή έχει σταδιακά αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και στις δεξιότητες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα και εγείρει πολλές ερωτήσεις για τον τρέχοντα και μελλοντικό ρόλο των συνδικάτων και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων και τον τομέα της γεωργίας.

Με οικονομική υποστήριξη από την Επιτροπή της ΕΕ, οι τομείς τροφίμων και ποτών της EFFAT και γεωργίας συνεργάστηκαν με συμβούλους, την Areté Research & Consulting in Economics, για να επιτρέψουν στα συνδικάτα τροφίμων και γεωργίας να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβάλουν στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ιδίως τον τομέα της πρασίνου της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, την ποιότητα της εργασίας, τις δεξιότητες και την αξιοπρεπή εργασία

EFFAT
Avenue Louise 130α, 1050 Βρυξέλλες
T: + 32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30 18
effat@effat.org