ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ > Οικοδόμηση συνδικαλιστικών ικανοτήτων στον τομέα της φιλοξενίας-τουρισμού για να καταστεί δυνατός ένας ισχυρότερος κλαδικός κοινωνικός διάλογος «Ισχυρότερη Φιλοξενία»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το έργο με τίτλο «Δημιουργία συνδικαλιστικών ικανοτήτων στον τουρισμό-ξενοδοχεία για να επιτρέψει έναν ισχυρότερο κλαδικό κοινωνικό διάλογο» («Stronger Hospitality») έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα όραμα και μια στρατηγική που θα εξασφαλίσει και θα προωθήσει έναν βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τομέα φιλοξενίας/τουρισμού στην Ευρώπη μέσω ισχυρότερου τομεακού κοινωνικού διαλόγου και περισσότερων συλλογικών συμβάσεων.

Το έργο θα εξετάσει πώς:

  • Αντιμετώπιση της χαμηλής συνδικαλιστικής πυκνότητας και ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον τομέα της φιλοξενίας-τουρισμού
  • Κινητοποίηση νέων εργαζομένων του κλάδου για συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμμετοχή στον κλαδικό κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  • Αύξηση της αντιπροσωπευτικότητας του EFFAT στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού

Η EFFAT αναζητά έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα για να βοηθήσει τη Γραμματεία της EFFAT στη διεξαγωγή έρευνας γραφείου στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού στην Ευρώπη για να χαρτογραφήσει τα ακόλουθα:

  • Πυκνότητα και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
  • Σύνθεση νέων εργαζομένων
  • Κατάσταση κλαδικού κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού
  • Ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων σε κλαδικό και εταιρικό επίπεδο

Η έρευνα θα εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θυγατρικές της EFFAT όσον αφορά την οργάνωση και τη στρατολόγηση μελών στον κλάδο για την τόνωση της ανάπτυξης και την οικοδόμηση συνδικαλιστικής δύναμης, την οργάνωση νέων εργαζομένων, τη συμμετοχή σε κοινωνικό διάλογο και τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων.
Μαζί με τη Γραμματεία EFFAT, ο εμπειρογνώμονας θα διεξάγει συνεντεύξεις, έρευνες και έρευνα γραφείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από τις οργανώσεις-μέλη μας, αλλά και από μη μέλη.

Επιπλέον, ο εμπειρογνώμονας θα παράγει υλικό διάδοσης όπως:

  • Φυλλάδιο για τον τομεακό κοινωνικό διάλογο για την αύξηση της γνώσης σχετικά με το EFFAT και το έργο που επιτελείται στον ευρωπαϊκό τομεακό κοινωνικό διάλογο
  • Εγχειρίδιο για αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού
  • Τελική έκθεση με συστάσεις για το πώς τα συνδικάτα στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού σε όλη την Ευρώπη μπορούν να αυξήσουν τα μέλη και να ενισχύσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη περιγραφή των στόχων, των συνθηκών, της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, καθώς και του χρονοδιαγράμματος εδώ.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν με email στον Kristjan Bragason (k.bragason@effat.org) με την Virginie Demoucron (v.demoucron@effat.org) και Priya Klinkenberg (p.klinkenberg@effat.org) σε αντίγραφο από 1 2023 Οκτωβρίου στο ποιο πρόσφατο.

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019