Η βιοϊονομία και μια μελλοντική Βιοβιομηχανία Βιομηχανίας Τροφίμων και Γεωργίας: Πώς μπορούν οι εργατικές οργανώσεις να διαμορφώσουν την αλλαγή;

Ιστορικό και στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, EFFAT, είναι μια ενιαία ομπρέλα οργάνωση που εξυπηρετεί συνδικάτα σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη, "από το χωράφι στο τραπέζι". Οι 120 εθνικές οργανώσεις μέλη μας συγκεντρώνουν πάνω από 2.6 εκατομμύρια συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσωπούν εργαζομένους σε όλους τους κλάδους της γεωργίας, στη μεταποίηση τροφίμων και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και στον ξενοδοχειακό, εστιατόριο, catering και τουριστικό τομέα.

Η EFFAT δεσμεύεται να προάγει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην παραγωγή τροφίμων, τη γεωργία και τον τουρισμό. Οι ασφαλείς και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας που βασίζονται σε ασφαλή τρόφιμα, βιώσιμη γεωργία και βιώσιμος τουρισμός αποτελούν βασικούς στόχους του έργου μας.

Ο γεωργικός τομέας και η βιομηχανία τροφίμων αλλάζουν, καθώς πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την παγκόσμια αειφορία. Οι βιολογικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, ώστε να υπάρξει τροφή για περισσότερους ανθρώπους με μικρότερο περιβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπο ανά παραγόμενη μονάδα και αρκετά ανανεώσιμα βιολογικά υλικά για να παράγουν την αντικατάσταση για αυτό που παίρνουμε επί του παρόντος από το ορυκτό πετρέλαιο. Οι νέες πράσινες τεχνολογίες είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης βιομηχανίας βιολογικών τροφίμων.

Αυτή η σημαντική αλλαγή έχει σταδιακά αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, και εγείρει πολλά ερωτήματα προς το παρόν και το μέλλον για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων και στον τομέα της γεωργίας.

Το έργο αυτό θα βοηθήσει τα συνδικάτα τροφίμων και γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών, να:

· Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για να κατανοήσουν τι σημαίνει η βιοοικονομία για τη βιομηχανία, τον τομέα, τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητές τους και

· Να αυξήσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην αλλαγή και να συμμετέχουν σε λύσεις σχετικές με τη βιομηχανία και στον κλάδο.

Το σχέδιο θα επιτρέψει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τροφίμων και γεωργίας να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού της οικονομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας, της ποιότητας της εργασίας, των δεξιοτήτων και της αξιοπρεπούς εργασίας.

Τελική VP 2017 002 0004 Προκήρυξη διαγωνισμού

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Εκδηλώσεις