Ενημέρωση του «Οδηγού για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο Catering Contract»

Η FoodServiceEurope και η EFFAT, οι κοινωνικοί εταίροι για τον κλάδο της διανομής συμβάσεων, έλαβαν από κοινού χρηματοδότηση από την ΕΕ για να ενημερώσουν τον "Οδηγό για την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά στον κλάδο των συμβάσεων" τον Ιανουάριο του 2006 (εφεξής "Οδηγός" σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
Ο οδηγός δημιουργήθηκε το 2005/2006 μέσω συνεργασίας μεταξύ της FoodServiceEurope (τότε γνωστής ως FERCO) και της EFFAT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος του Οδηγού είναι να βοηθηθούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί αγοραστές υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας να εντοπίσουν και να αποφύγουν τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στις διαδικασίες υποβολής προσφορών τους και να επιλέξουν εκείνες τις προσφορές που είναι οικονομικά συμφέρουσες για τον αγοραστή και τον τελικό καταναλωτή. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Οδηγός παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάθεση της σύμβασης
τη βάση του καλύτερου λόγου τιμής-ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων:

 μια σειρά συμβατικών λύσεων.
 τυποποιημένο μορφότυπο που υποδεικνύει τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές για την τροφοδοσία με συμβάσεις, επιτρέποντας σε όλες τις οντότητες να διατυπώνουν σαφώς και με διαρθρωμένο τρόπο τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους · και
 Αναλυτικά εργαλεία που επιτρέπουν την επιλογή της οικονομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία, οι κοινωνικοί εταίροι επιδίωξαν να προωθήσουν στην Ευρώπη, μέσω κριτηρίων ανάθεσης που λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα, τον σεβασμό των κοινωνικών αξιών και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών catering, την ανάπτυξη προγραμμάτων ποιότητας που εγγυώνται την ασφάλεια για τους χρήστες και μέγιστο επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

 

Διάβασε περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού VS-2017-0382 Ενημέρωση του «Οδηγού για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στην Catering Contract»