Ευρωπαϊκό έργο EFFAT: «Αξιοποίηση του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ για καλύτερη διαμόρφωση των επιπτώσεων των τεχνολογικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών» - VS / 2019/0062

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, EFFAT, είναι μια ενιαία ομπρέλα οργάνωση που εξυπηρετεί συνδικάτα σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη, "από το χωράφι στο τραπέζι". Οι 120 εθνικές οργανώσεις μέλη μας συγκεντρώνουν πάνω από 2.6 εκατομμύρια συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσωπούν εργαζομένους σε όλους τους κλάδους της γεωργίας, στη μεταποίηση τροφίμων και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και στον ξενοδοχειακό, εστιατόριο, catering και τουριστικό τομέα.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης του EFFAT ήδη από πολλά χρόνια. Περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: τη ρομποτικοποίηση σε όλες τις μορφές της (υλικό και εικονικό) αφενός, και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, την οικονομία της πλατφόρμας, από την άλλη. Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στην επίδραση της ρομποτισμού και της αυτοματοποίησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Η ρομποτικοποίηση περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα μηχανοργάνωσης και αυτοματισμού που επιτρέπουν στα ρομπότ να εκτελούν μη συνηθισμένα χειρονακτικά και γνωστικά καθήκοντα. Τα ρομπότ μπορεί να είναι πραγματικά (έξυπνα εργοστάσια, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, 3D εκτυπωτές κ.λπ.) ή εικονικά (λογισμικό, αλγόριθμοι, συστήματα διαχείρισης διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.).

Σήμερα, τα ρομπότ αντικαθιστούν τους ανθρώπους σε πολύπλοκα και συγκεκριμένα καθήκοντα, καθώς είναι πιο ισχυρά και πιο ακριβή. Αύριο θα αντικαταστήσουν πιθανώς τον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω προγνωστικών αναλύσεων και διαγνωστικών.

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της αυτοματοποίησης και της ρομποτικοποίησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  • την ψηφιοποίηση των καθηκόντων, των θέσεων εργασίας και των χώρων εργασίας ·
  • τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανών.
  • οργάνωση της εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργασίας και της έννοιας των έξυπνων εργοστασίων)
  • παραγωγή και παραγωγικότητα ·
  • τις συνθήκες εργασίας και τις συμβάσεις εργασίας ·
  • βελτιώσεις και προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ·
  • τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα ·
  • συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής (δικαίωμα αποσύνδεσης) ·
  • προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακολούθηση GPS και προστασία δεδομένων.
  • τις εργασιακές σχέσεις, τη συμμετοχή των εργαζομένων και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Πλήρης περιγραφή των στόχων, των όρων, της απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων, καθώς και του χρονοδιαγράμματος του έργου διατίθενται στις συνημμένες προσφορές:

Προκήρυξη διαγωνισμού

Παρακαλούμε όλους τους υποψηφίους που έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και που μπορεί να ενδιαφέρονται για το έργο να παραδώσουν την προσφορά τους by 28 2019 Απρίλιο το αργότερο με συστημένη επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Ενρίκο ΣΟΜΑΓΛΙΑ

EFFAT

Λεωφόρος Louise, 130 - boîte 3

1050 Βρυξέλλες

Βέλγιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: e.somaglia@effat.org