Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο προς την αναγνώριση των Οικιακών Εργαζομένων στην Ευρώπη

Με συντριπτική πλειοψηφία αυτή την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στην Ολομέλεια ένα ψήφισμα για μια κοινή ευρωπαϊκή δράση για τη φροντίδα, ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την αξία, την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό του οικιακού τομέα στην Ευρώπη.

Το κείμενο περιλαμβάνει βασικά αιτήματα της EFFAT για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οικιακών βοηθών.

Ειδικότερα, η έκθεση:

  • ζητεί την ένταξη των οικιακών βοηθών στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την Υγεία και την Ασφάλεια 89/391
  • καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 189 της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για οικιακές βοηθούς και την αρ. 190 για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας
  • Αναγνωρίζει ότι στις υπηρεσίες PHS, οι δραστηριότητες φροντίδας και μη φροντίδας είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες και ζητεί ευρωπαϊκός Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει στην ευρωπαϊκή στρατηγική περίθαλψης τις δύσκολες συνθήκες εργασίας όλων των οικιακών βοηθών, διασφαλίζοντας την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό

Αυτή η υιοθέτηση είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή για την προώθηση της αναγνώρισης των Οικιακών Εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών μέτρων στην επερχόμενη Στρατηγική Φροντίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βρείτε το υιοθετημένο Έκθεση του Κοινοβουλίου εδώ.