Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης

Δημιουργήστε συνδικαλιστική δύναμη για να δημιουργήσετε μια δικαιότερη Ευρώπη 2021-2022

 

Το "Build Trade Union Power to Create a Fairer Europe 2021-2022" είναι ένα κοινό έργο που διοργανώθηκε με ITC-ILO εστιάζοντας στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων των εθνικών συνδικάτων σε 3 θεματικούς τομείς:

  1. ισότητα και διαφορετικότητα των φύλων,
  2. μετανάστες και οικιακοί εργαζόμενοι
  3. εργαζομένων σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης (NFSE),συνοδεύεται από εργαλειοθήκη και σύνολο από οδηγίες για πιο χωρίς αποκλεισμούς συνδικάτα.

 

Το έργο υποδιαιρείται σε δύο χρόνια. Το 2021, θα στοχεύσει 25 συμμετέχοντες ανά ενότητα πρόσωπο με πρόσωπο και έως 50 σε ενότητες E-learning. Το 2022 έχει σχεδιαστεί ως ένα πρόγραμμα δράσης για τους συμμετέχοντες που συμμετέχουν στην ανανέωση της εθνικής ένωσης. Θα εμβαθύνουν σε 3 θέματα περιεκτικότητας σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας σχέδια δράσης με συγκεκριμένα βήματα φύλο και ποικιλομορφίαμετανάστες και οικιακοί εργαζόμενοι και  εργαζόμενοι στο NSFE τη σύνδεσή τους με τις στρατηγικές αναζωογόνησης και επικοινωνίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι δραστηριότητες θα συγκλίνουν Διάσκεψη ανταλλαγής γνώσεων και διάδοσης όπου θα παρουσιαστούν οι πιο επιτυχημένες πρακτικές, υποστηριζόμενες από ένα Συμπληρωματικότητα EFFAT Περιγράφοντας βέλτιστες πρακτικές στην ένταξη των ευάλωτων εργαζομένων στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας, που δημιουργήθηκαν από το έργο.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα για την ισότητα και την ποικιλομορφία των φύλων 

- Ενίσχυση του δικτύου ισότητας και ποικιλομορφίας του EFFAT
-Νέα ισχυρή πολιτική για τα φύλα που εμπλέκει συνεργάτες για την εφαρμογή στρατηγικών και συλλογικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την ίση αμοιβή, τη διαφάνεια των αμοιβών, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στην εργασία με βάση τα εργαλεία EFFAT και τα πρότυπα της ΔΟΕ
-Αύξηση της ανταμοιβής μεταξύ των συνεργατών της EFFAT σχετικά με την ανάγκη να καταστούν τα συνδικάτα πιο ελκυστικά για τις γυναίκες και να καταστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ένα ολοκληρωμένο μέρος των οργανωτικών στρατηγικών τους

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μετανάστες και τους οικιακούς εργαζόμενους

  • Δημιουργία τομεακής δομής οικιακών εργαζομένων
  • Αυξήθηκε η συμμετοχή των οικιακών εργαζομένων στο EFFAT, τόσο των νέων συνεργατών όσο και των περισσότερων μελών.
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη που αποφέρουν οι μετανάστες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
  • Εργαλεία και υλικό για την προσέγγιση των μεταναστών, την οργάνωσή τους και την προστασία των δικαιωμάτων τους στην εργασία.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα που συνδέονται με τους εργαζομένους στο NSFE

  • Υψηλότερο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης με την εφαρμογή ανανεωμένου χάρτη EFFAT στα εθνικά πλαίσια
  • Νέα εργαλεία και μέθοδοι προσέγγισης, οργάνωσης και πρόσληψης εργαζομένων με μη τυπικές συμβάσεις εργασίας, όπως απασχόληση ορισμένου χρόνου, εποχιακή εργασία, μερική απασχόληση, συμβάσεις μηδενικής ώρας, προσωρινή εργασία γραφείου, πλατφόρμες εργασίας και ψευδείς αυτο- εργασία.
  • Υψηλότερη προσέγγιση των εργαζομένων στο NSFE μέσω της εφαρμογής εθνικών σχεδίων δράσης που σχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και νέων τύπων δράσεων