Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας σε όλη την Ευρώπη»

Αυτή είναι μια πρόσκληση για έναν υπεργολάβο για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EFFAT Gender Equality «Ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων στους τομείς της Γεωργίας, των Τροφίμων και των Ποτών, του Τουρισμού και της Οικιακής Εργασίας σε όλη την Ευρώπη».

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στην EFFAT, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στη διεύθυνση g.papa@effat.org, αντέγραψε στο o.martens@effat.org με την αναφορά Έργο EFFAT «Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας» πριν από την 14η Απριλίου 2023.