Upprördhet över att EFSA återigen ger grönt ljus för glyfosat trots dataluckor och utestående problem

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gav idag chockerande positiva råd att gå vidare med förlängningen av användningen av Europas mest använda herbicid glyfosat trots en rad dataluckor och utestående problem. I sina slutsatser framhåller den att den potentiella genotoxiciteten hos föroreningar och konsumentriskbedömningen förblev ofullständig. Glyfosatprodukters potential att orsaka utvecklingsneurotoxicitet och skada mikrobiomet och den biologiska mångfalden är tydligt erkänd. Ändå föreslår EFSA att man ska fortsätta med godkännandeprocessen genom att skicka bollen till medlemsstaternas fält.

EFSA, i likhet med Echa och de nationella myndigheterna, baserar sina bedömningar huvudsakligen på branschstudier. EU:s djupt bristfälliga system för bekämpningsmedelstillstånd försummar en mängd oberoende och expertgranskade vetenskapliga studier som kopplar glyfosat till allvarliga hälso- och miljöproblem. Många studier visar att glyfosat är genotoxiskt, neurotoxiskt, skadar tarmmikrobiomet och orsakar allvarliga skador på mark, vatten och biologisk mångfald.

En bred koalition av icke-statliga organisationer och fackföreningar i 'Stopp glyfosat'-koalitionen uppmanar Europeiska kommissionen att föreslå ett förbud och medlemsstaterna att stödja detta. Den förnyade auktorisationen för 5 år 2017 var redan starkt ifrågasatt, inklusive ett framgångsrikt europeiskt medborgarinitiativ. Många EU-politiker, som Frankrikes president Macron, lovade att använda de 5 åren till att arbeta med en avveckling. Europeiska medborgare under tiden – uttryckt i ett annat ECI Rädda bin och jordbrukare, i matbarometrar och i rapporten om Europas framtid som politikerna måste leverera.

För att backa upp sitt samtal lanserar Stop Glyphosat-koalitionen idag en ny webbplats stopglyphosat.eu. Detta ger en översikt över toppmodern oberoende (vetenskaplig) information och procedurer som en pålitlig och oberoende plattform för den ökända ogräsdödaren. Det ger medborgarna möjlighet att avslöja den dolda sanningen om glyfosat för sina valda politiker.

Efter många års debatt är det glasklart att EU:s tillståndssystem fortfarande misslyckas med att skydda människors hälsa och miljön, syftet med EU:s bekämpningsmedelslagstiftning (förordning (EG) nr 1107/2009). EFSA:s råd är ett slag i ansiktet på många oberoende forskare, som sedan dess bedömningen av cancermyndigheten IARC 2015 (kopplingen till cancer och genotoxicitet hos människor är fortfarande giltig [i]), har publicerats många vetenskapliga studier visar toxiciteten hos glyfosat, fortfarande världens mest använda herbicid[ii], som står för 30 % av all herbicidanvändning i EU[iii].

Det är också ett slag i ansiktet på alla medborgare, såväl som de politiska beslutsfattare som ser behovet av att skydda den biologiska mångfalden (och framtiden för livsmedelsproduktion), lantarbetarnas hälsa och säkerhet och minska den totala användningen av bekämpningsmedel och specifikt glyfosat [iv] . En förlängning av glyfosat skulle stå i direkt konflikt med EU:s mål för minskning av bekämpningsmedel med 50 % i EU:s biologiska mångfald och i strategin från jord till bord [v] (SUR-förslaget) och Montrealdeklarationen efter COP15 om biologisk mångfald.

Enrico Somaglia, biträdande generalsekreterare på EFFAT sa:
”Hälsa och säkerhet för miljontals jordbruksarbetare i Europa bör vara en nyckelprioritet för regeringar och EU-institutioner. Medan de skördar våra åkrar och fysiskt försörjer maten vi äter, fortsätter vetenskapen att ignoreras och bedömningar görs utan att ta itu med deras bekymmer. EFSA:s uttalande idag är oroande nyheter för en potentiell förnyelse av glyfosat senare i år, vilket EFFAT motsätter sig. Det hotar övergången till ett mer hållbart jordbruk, i arbetarnas, framtida generationers och vår planets intresse”.

Angeliki Lysimachou, chef för vetenskap och politik på PAN Europe sa:
"Glyfosatskandalen fortsätter. Det positiva svaret från EFSA att fortsätta trots erkända dataluckor och brister i glyfosatets utvärdering undergräver allmänhetens förtroende för europeiska institutioner som har en roll i att skydda medborgarnas och miljöns hälsa. Även om EFSA erkänner att glyfosatprodukter kan skada den biologiska mångfalden, vara neurotoxiska och påverka mikrobiomen, avstår den från att ge ett negativt yttrande och flyttar istället ansvaret till medlemsstaterna, som aldrig undersöker den långsiktiga humana toxiciteten hos sina produkter trots EU:s krav. lag."

"Vi är djupt oroade över hela processen hittills, där alla inblandade aktörer, inte bara EFSA, utan även ECHA, de fyra rapporterande medlemsländerna och deras organ, inte garanterar de höga skyddsnivåer som EU-lagstiftningen förutser. Från cancer, neurotoxicitet, påverkan på mikrobiomet, markhälsa, bin och ekosystem, vänder våra tillsynsmyndigheter ryggen åt alla potentiella skador som rapporterats efter exponering för glyfosat."

Peter Clausing, forskare vid PAN Germany sa:
"Som en nyligen skandal kallad Pestgate visade – EU-medborgare är inte skyddade mot de neurotoxiska effekterna av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsproducenter höll tillbaka studier om neurotoxicitet i EU:s godkännandeförfarande. Och bredvid detta oacceptabla hemlighetsmakeri, tas oberoende vetenskap fortfarande inte tillräckligt med i beaktande.”

 Hans van Scharen, forskare vid Corporate Europe Observatory (VD) sa:
"Detta kommer att göra de multinationella jordbrukskemikalierna och deras aktieägare poppa champagneflaskor, men kommer att skada människor och planeten. Människor är trötta på glyfosat, och vi är trötta på att bli ljuga för. Hur kunde EFSA ge glyfosat en tumme upp baserat på i första hand skumma, företagsledda vetenskapliga studier, när IARC och efter det många andra forskare varnade för att det är genotoxiskt, och förmodligen också cancerframkallande? För att inte tala om biologisk mångfald. Vi ser nu igen vad vi redan visste: EU:s system för godkännande av bekämpningsmedel är inte ändamålsenligt. Syftet är att skydda människor och miljö. Systemet är giftigt i sig."

ENDS

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Peter Clausing, forskare vid PAN Germany, peter.clausing@pan-germany.org, Mobil: +49 176 43 79 59 32
Dr Angeliki Lysimachou,  Chef för vetenskap och politik på Pesticide Action Network (PAN) Europa: angeliki@pan-europe.info; +32 496 392930
Hans van Scharen, forskare vid Corporate Europe Observatory (VD): hans@corporateeurope.org ; +32 484 729 776

Anteckningar till redaktören:

 [I]1 I mars 2015, IARC klassificerade glyfosat som "troligen cancerframkallande för människor" (Grupp 2A). Detta baserades på "begränsade" bevis för cancer hos människor (från verkliga exponeringar som faktiskt inträffade) och "tillräckliga" bevis för cancer hos försöksdjur (från studier av "rent" glyfosat). IARC drog också slutsatsen att det fanns "starka" bevis för genotoxicitet, både för "rent" glyfosat och för glyfosatformuleringar.

[II] 2 Enligt globala marknadsundersökningar d globala glyfosatmarknaden uppskattades till mellan 7.6 och 9.3 miljarder USD 2020 och beräknas nå mellan 10.6 och 17.7 miljarder 2030, med en beräknad årlig tillväxttakt på mellan 3.0 % och 6 %. Som visat alternativ till glyfosat finns tillgängliga för alla användningsområden 

[III] 3 Bevis om människors hälsa är överväldigande – exponering för glyfosat har kopplats till allvarliga sjukdomar hos människor (egrise of cancerbiomarkörer och störningar i microbiome). IARC:s epidemiologiska bedömning av cancer och genotoxicitetsbedömning bekräftades nyligen av Franska institutet INSERM. Dessutom, a HEAL-rapport publicerad i juni 2022 visar att de vetenskapliga bevisen som visar att glyfosat är cancerframkallande har hittills avfärdats i EU:s vetenskapliga bedömning. Denna rapport undersökte noggrant de 11 rått- och mössstudier som gjordes av bekämpningsmedelsföretag 2019 som en del av ansökningsunderlaget. I 10 av 11 studier observerades tumörer med en koppling till glyfosatbehandling. Dessutom kopplar den offentliga vetenskapliga litteraturen också glyfosatexponering till ett antal allvarliga sjukdomar. Till exempel visar nyare studier att glyfosat och glyfosatprodukter kan vara neurotoxiskt och kan bidra till utveckling av Parkinsons sjukdom, kan orsaka njursjukdom och störa människors och djurs mikrobiom. Moderns exponering för glyfosat har också kopplats till spontana förlossningar med förkortad graviditetslängd och onormal utveckling av reproduktionsorgan hos nyfödda

[IV]  4 Glyfosats öde i miljön är väl dokumenterat av den senaste vetenskapen. Glyfosat skadar ekosystemen inklusive pollinatörer och nyttiga insekter, daggmaskar och markbiota, och orsakar direkt skada på jordbruket. It stör markens mikrobiom – glyfosat kan förändra växternas endofytiska och rhizosfäriska mikrobiomet, vilket kan försvaga växternas försvar via minskad antimikrobiell produktion mot patogenattacker. Det är farligt för vattenmiljön – både glyfosat och dess metabolit AMPA utgöra risker till vattenmiljöer och glyfosat är redan klassificerad as vara giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter (Aquatic Chronic 2; H411), även om en strängare klassificering skulle vara motiverad utifrån data från den vetenskapliga litteraturen. 

 [V]  5 Glyfosat är en icke-selektiv herbicid som dödar inte bara oönskade ogräs, utan alla växter, såväl som alger, bakterier och svampar, och därmed har en oacceptabel inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemet. I en resolution från 2016, Europaparlamentet hade redan påpekat att "glyfosat som sådant inte uppfyller bestämmelserna i artikel 4 led e) iii i förordning (EG) nr 3/1107".