EU:s vårdstrategi förbiser husarbetarnas verklighet

Bryssel, 8 september 2022: EFFAT uppskattar Europeiska kommissionens erkännande av att hushållsarbetare, av vilka många är kvinnor och ofta med invandrarbakgrund, utsätts för de sämsta arbetsvillkoren i långtidsvårdsarbetare.

Enligt definitionen i ILO C189 är hushållsarbetare de arbetare som utför arbete i eller för ett eller flera privata hushåll. De tillhandahåller alla typer av tjänster i en sammanflätade sätt, inklusive långtidsvård, barnomsorg och hushållsuppgifter, som alla i lika hög grad bidrar till välbefinnande och balansen mellan arbete och privatliv för miljontals människor, och spelar en nyckelroll i omsorgsekonomin.

Grace Papa, EFFAT:s politiska sekreterare för hushållsarbetare, sa: "I många medlemsstater finns det ingen rättslig ram som tydligt skiljer indirekt och direkt vård. Det innebär att en stor del av hushållsarbetarna i Europa tillhandahåller städtjänster på morgonen, hämtar barn från skolan på eftermiddagen och kan avsluta sin dag med att ta hand om en äldre medlem i samma familj. Att förbise denna situation innebär att ignorera den fruktansvärda verkligheten för miljoner arbetare i Europa. Ännu viktigare betyder det, återigen, att utesluta hushållsarbetare från det erkännande och det skydd alla vårdpersonal förtjänar”.

EFFAT beklagar att EU:s vårdstrategi inte fullt ut återspeglar och adresserar verkligheten för hushållsarbetare, som dessutom är anställda både formellt och informellt och saknar regelverk i de flesta medlemsstater.

Även om vi uppskattar kommissionens åtagande att uppmana medlemsstaterna att ratificera och genomföra ILO-konvention 189, beklagar vi att inga konkreta åtgärder för att genomföra dess principer planeras för att driva medlemsstaterna att utveckla effektiva vägar för erkännande och professionalisering.

 EFFAT välkomnar kommissionens åtagande att se över EU:s standarder för arbetsvillkor.

I detta sammanhang kommer vi att fortsätta vår kamp för att säkerställa översynen av ramdirektivet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för att säkerställa att hushållsarbetare äntligen omfattas av dess tillämpningsområde.

EFFAT kommer noga att följa den kommande interinstitutionella debatten och kommer att fortsätta att driva vår krav att se till att hushållsarbetare äntligen erkänns och värderas som vad de är: tillhandahållare av vård och välbefinnande för miljontals familjer i Europa.

Ends