EFFATs verkställande kommitté enas för att minska löneklyftan mellan könen

Mar 8, 2023 | I rampljuset

Idag är det internationella kvinnodagen. Vid detta speciella tillfälle åtar sig EFFAT:s verkställande kommitté att kämpa för ett snabbt genomförande av direktivet om lönetransparens och för mer progressiv lagstiftning på nationell nivå.

Smakämnen löneskillnaderna mellan könen i EU har endast minskat med 1 % under de senaste åtta åren, för närvarande ligger på 14.1 %. Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt nästan 15 % mindre per timme än män, trots sin högre utbildning. Detta bidrar till kvinnors fattigdom bland arbetande och lägre pensioner.

Löneskillnaderna mellan könen kan knappast täppas till så länge det finns en överrepresentation av kvinnor i lågavlönade sektorer, en ojämlik fördelning av oavlönat arbete som vård och hushållsuppgifter; så länge som yrkesvalen påverkas av familjeansvar och lönetransparens förblir frånvarande

Bevis som rapporterats av EFFATs medlemsförbund visar att kvinnor i EFFAT-sektorer ofta ges de lägst betalda jobben, får färre möjligheter att avancera i sin karriär och möter diskriminering och sexism på arbetsplatsen.

Hushållsarbete är till exempel ett av de lägst betalda och mest utsatta jobben på arbetsmarknaden, där hushållsarbetare saknar grundläggande rättigheter som fasta tider och möter förhållanden som kan leda till exploatering. Orsakerna bakom detta gap är flera. Kvinnor tar oftast deltidsjobb på grund av familjeansvar. Det förekommer lätt att det finns färre och mindre betalda kvinnor i högre positioner, låga kvalifikationsnivåer, informalitet, brist på kollektiv representation, brist på förhandlingsstyrka och sårbar social status.

Suzanne Drӓther, ordförande för EFFAT:s kvinnokommitté, sa: "EFFAT är övertygad om att den överenskommelse som EU-institutionen nått om Direktivet om betalningsinsyn är ett bra steg framåt mot ökad jämställdhet. Det nya direktivet kommer att tillhandahålla ytterligare verktyg för att ta itu med lönediskriminering och bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen i EU”.

Enligt huvudbestämmelserna i direktivet:

  • Arbetsgivare kommer att vara skyldiga att lämna information om initiala lönenivåer innan anställningsintervjun.
  • Arbetsgivare får inte fråga sökande om deras tidigare ersättningshistorik.
  • Anställda kommer att ha rätt att begära information från sin arbetsgivare om deras individuella lönenivåer och genomsnittliga lönenivåer, uppdelade efter kön, för kategorier av arbetstagare som utför samma arbete eller arbete av lika värde.
  • Rätt till full ersättning, det vill säga full återvinning av efterbetalda löner, bonusar eller naturabetalningar som skulle ha betalats ut om diskrimineringen inte hade skett, inklusive dröjsmålsränta.
  • Arbetsgivare med 100 eller fler anställda kommer att vara skyldiga att publicera information om löneskillnaderna mellan kvinnor och män i sitt företag.
  • Om lönebeskedet avslöjar en löneskillnad mellan könen på minst 5 %, kommer arbetsgivare att vara skyldiga att genomföra en lönebedömning i samarbete med arbetstagarrepresentanter.
  • Om arbetsgivaren har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter om öppenhet, är det arbetsgivaren, inte arbetstagaren, som måste bevisa att det inte har förekommit någon lönediskriminering.

Medlemsstaterna kommer att behöva införa sanktioner om principen om lika lön inte respekteras, medan arbetstagare kommer att ha rätt till kompensation om företag inte respekterar skyldigheterna om lika lön.

Medlemsstaterna har sedan tre år på sig att införliva kraven på lönetransparens i sin nationella lagstiftning.

I linje med EFFATs mål för att stärka jämställdheten har EFFAT fått medel för ett nytt EU-projekt för att stärka jämställdheten inom sektorerna jordbruk, mat och dryck, turism och hushållsarbete. EFFAT kommer att samla in, utbyta och bättre förstå den nuvarande situationen när det gäller löneskillnaderna mellan könen, balansen mellan arbete och privatliv och könsbaserat våld i EFFAT-sektorer med sikte på att utveckla fackliga krav, strategier och riktlinjer för kollektiva förhandlingar.

EFFAT strävar efter ett jämställt, pluralistiskt samhälle, där jämställdhetsprincipen är en viktig milstolpe. Att stänga könslönerna i EFFAT och alla sektorer förblir en nyckelprioritering tillsammans med att stödja medlemmar för att det ska bli verklighet.

På internationella kvinnodagen ansluter sig EFFAT också till EFS-initiativet "Safe all the Way" som kräver att alla kvinnor kommer hem säkert från jobbet, en kampanjen ursprungligen lanserades av arbetare inom hotellbranschen från Unite i Storbritannien.

#IWD2023

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019