EFBBW, EFFAT och ETF går samman för att bekämpa arbetskraftsexploatering i underleverantörskedjor och arbetsförmedling

9 April 2024: EFBBW, EFFAT och ETF har gått samman för att möta de gemensamma utmaningarna med missbrukande underleverantörer, oreglerade arbetsförmedlare och otillräcklig upprätthållande av befintliga arbetstagares rättigheter inom sina sektorer. Dessa frågor ligger till grund för höga nivåer av social dumpning och arbetsbrottslighet, ojämlik behandling på arbetsplatsen, låga löner, oretecknad arbetstid, bristande respekt för regler för hälsa och säkerhet och exploatering av arbetskraft, särskilt mot migrerande och mobila arbetstagare.

Med ett kollektivt engagemang för att lösa sina arbetares dagliga svårigheter har de europeiska fackföreningsförbunden (ETUF) tagit fram ett gemensamt dokument [Länk] som beskriver de skarpa realiteter som arbetare står inför inom jordbruk, livsmedelsförädling, gästfrihet, transport och konstruktion.

Inför EU-valet innehåller det gemensamma dokumentet ett tydligt krav och en konkret lösning för att få slut på arbetskraftsmissbruk: Ett nytt direktiv som begränsar underleverantörer, reglerar arbetsförmedling, säkerställer likabehandling över underleverantörskedjor och stärker effektiviteten och frekvensen av arbetsinspektioner. Dessutom måste byråer förbjudas i samband med utstationering.

Som ett bevis på deras engagemang för förändring planerar EFBBW, EFFAT och ETF en rad samordnade åtgärder på EU-nivå, före och efter det kommande EU-valet. Höjdpunkten i dessa ansträngningar kommer att vara en sammankomst framför Europaparlamentet i Strasbourg den 17 september 2024. Detta evenemang syftar till att öka medvetenheten och mobilisera de nyvalda parlamentsledamöterna till stöd för denna viktiga uppmaning.

Tom Deleu, EFBT:s generalsekreterare: Inom byggbranschen ser vi höga nivåer av exploatering, bedrägerier och andra övergrepp på arbetskraft, särskilt i ett gränsöverskridande sammanhang. Underleverantörer är alltid en stor riskfaktor. Det här måste stoppas. Vi måste bryta exploateringskedjan. Den nya Europeiska kommissionen och det nya Europaparlamentet måste agera skyndsamt.

Kristjan Bragason, EFFATs generalsekreterare: Den endemiska närvaron av oreglerade arbetsförmedlare och missbrukande underleverantörer inom jordbruk, livsmedelsförädling och besöksnäring normaliserar exploateringen. Dessa metoder är en fläck på vår sociala modell och den europeiska arbetsmarknaden. Som fackföreningar uppmanar vi EU att utrota dem.

Livia Spera, ETF:s generalsekreterare: Inom transport har underleverantörer flera former, och det underliggande problemet är bristen på lämpliga regler och kontroller. Alltför ofta drar underleverantörskedjor nytta av tvivelaktiga affärsmodeller och leder till utnyttjande av arbetstagare, särskilt tredjelandsmedborgare. Underleverantörer är ännu en strategi som gör anställningssystemen mer komplexa och lagöverträdelser mindre spårbara.

Federationerna betonar vikten av att föra dessa angelägna frågor upp i första rummet på den politiska dagordningen, särskilt inför EU-valet. Genom att förena röster och förespråka förändring vill vi säkerställa att kraven från arbetande människor inom våra sektorer hörs och ageras av EU-institutionerna och nationella regeringar.

-Ends-

 

Om de europeiska fackförbunden:
EFBBW | European Federation of Building and Woodworkers (EFBBW) är European Workers' Industry Federation för byggsektorn, träbearbetning, skogsbruk och närstående industrier och branscher. EFBT har 77 anslutna fackförbund i 36 länder och representerar totalt 1.5 miljoner medlemmar. EFBT är en medlemsorganisation i European Trade Union Confederation (ETUC).

EFFAT | EFFAT är European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, som också representerar hushållsarbetare. Som en europeisk fackförening som representerar 116 nationella fackföreningar från 37 europeiska länder, försvarar EFFAT över 25 miljoner arbetares intressen gentemot de europeiska institutionerna, europeiska arbetsgivarföreningar och transnationella företag. EFFAT är medlem i EFS och IUL:s europeiska regionala organisation.

ETF | European Transport Workers' Federation (ETF) är en paneuropeisk facklig organisation som omfattar transportfackföreningar från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och länder i Central- och Östeuropa. ETF skapades 1999, men vi har våra rötter i pan-europeiska fackliga transportorganisationer som sträcker sig tillbaka över 60 år. Idag representerar ETF mer än 5 miljoner transportarbetare från mer än 200 transportförbund och 38 europeiska länder. Dessa arbetare finns i alla delar av transportindustrin, på land, till sjöss och i luften. ETF är en erkänd arbetsmarknadspartner på EU-nivå i sju sektoriella kommittéer för social dialog, inklusive inre vattenvägar. Vi är också en stolt medlem av EFS och ITF-familjen.

Mediakontakter:
EFBBW: Paula Cravina de Sousa | +32 473 13 43 49 | pcravina@efbww.eu
EFFAT: Maddalena Colombi | +32 488 33 74 09 | m.colombi@effat.org
ETF Rodrigo Rivera | +32 491 37 26 41 | r.rivera@etf-europe.org